§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Jesteśmy Słupskim Domem Start’upów, zarządzanym przez Witaj Świecie Sp. z o. o.
 2. Za funkcjonowanie Słupskiego Domu Start’upów odpowiada menadżer. Do jego obowiązków należy:
  1. współpraca z korzystającymi ze wsparcia Słupskiego Domu Start’upów,
  2. nadzorowanie udzielanego wsparcia merytorycznego.

§ 2
DEFINICJE

W Regulaminie posługujemy się terminami:

 1. My – Witaj Świecie Sp. z o. o., zarządzająca Słupskim Domem Start’upów,
 2. Ty – osoba/podmiot korzystająca/y ze wsparcia Słupskiego Domu Start’upów,
 3. Start’up – nowo utworzone przedsiębiorstwo lub organizacja tymczasowa, poszukująca modelu biznesowego,
 4. Formularz zgłoszeniowy – formularz, który składasz do nas, aplikując o przyjęcie do Słupskiego Domu Start’upów (załącznik nr 1 do Regulaminu),
 5. Umowa – umowa na korzystanie z usług Słupskiego Domu Start’upów (załącznik nr 2 do Regulaminu),
 6. Menedżer – osoba zarządzająca Słupskim Domem Start’upów z ramienia Witaj Świecie Sp. z o. o.

§ 3
CELE DZIAŁANIA SŁUPSKIEGO DOMU START’UPÓW

Prowadząc Słupski Dom Start’upów:

 1. wspieramy osoby indywidualne, zespoły oraz firmy/start’upy w tworzeniu i rozwijaniu produktów biznesowych,
 2. tworzymy kreatywną przestrzeń dla Ciebie i wszystkich zainteresowanych, chcących zrealizować swój pomysł biznesowy,
 3. budujemy sieci społeczności technologicznej,
 4. budujemy sieci współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, dużymi przedsiębiorstwami oraz instytucjami finansowymi,
 5. promujemy Słupski Dom Start’upów jako miejsce, w którym tworzą się i rozwijają przedsięwzięcia. biznesowe.

§ 4
ZAKRES WSPARCIA ŚWIADCZONY PRZEZ SŁUPSKI DOM START’UPÓW

 1. Świadczymy usługi wspierające biznes, w tym:
  1. udostępnianie przestrzeni,
  2. usługę mentoringu,
  3. doradztwo,
  4. szkolenia/warsztaty/spotkania,
  5. usługę animacyjną,
  6. usługi promocyjne.
 2. Nasze wsparcie dedykujemy Tobie, jeśli:
  1. jesteś przedsiębiorcą prowadzącym działalność nie dłużej, niż 24 miesiące w chwili zgłoszenia się do projektu, lub zamierzasz rozpocząć świadczenia nowej usługi/produktu w ramach prowadzonej dotychczas działalności,
  2. jesteś start’upem,
  3. jesteś pełnoletni i chcesz rozpocząć działalność.
 3. Przez usługi udostępniania przestrzeni rozumiemy:
  1. umożliwienie nieodpłatnego korzystania z powierzchni użytkowej oraz infrastruktury biurowej, w tym:
   • korzystanie z usług sekretariatu podczas godzin otwarcia Słupskiego Domu Start’upów,
   • korzystanie z przestrzeni biurowej,
   • korzystanie z sieci internetowej w godzinach otwarcia Słupskiego Domu Start’upów,
   • korzystanie z sali konferencyjnej.
 4. Poprzez usługę mentoringu rozumiemy:
  1. konsultację projektu/pomysłu na działalność,
  2. wypracowanie założeń planu promocji usługi/produktu.
 5. Przez usługi doradcze rozumiemy udzielanie porad i konsultacji w zakresie dotyczącym:
  1. księgowo-prawnych uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw,
  2. marketingu,
  3. usług IT.
 6. Przez usługi szkoleniowe rozumiemy organizację i prowadzenie szkoleń/warsztatów/spotkań według następujących zasad:
  1. organizujemy dla Ciebie bezpłatne szkolenia/warsztaty/spotkania tematyczne, wykorzystując swój potencjał techniczny, ekonomiczny i osobowy,
  2. zakres tematyczny ustalimy z Tobą, by był on możliwie najbardziej adekwatny do Twoich potrzeb,
  3. za organizację, przebieg i przygotowanie materiałów szkoleniowych niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia/warsztatu/spotkania, odpowiadamy My oraz wskazani przez nas pracownicy,
  4. w zależności od tematyki szkolenia/warsztatu/spotkania, rekrutujemy osoby prowadzące, posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe we wskazanym zakresie tematycznym.
 7. Poprzez usługi animacyjne rozumiemy:
  1. ułatwienie Ci nawiązywania kontaktów ze środowiskiem biznesowym,
  2. wsparcie Twoich działań przy organizacji wydarzeń, mających na celu promocję produktu/usługi.
 8. Poprzez usługi promocyjne rozumiemy:
  1. promowanie Ciebie i Twojej usługi/produktu, w tym poprzez podejmowanie wspólnych działań marketingowych,
  2. umieszczanie na stronie internetowej www informacji o Twojej działalności,
  3. możliwość zamieszczania Twoich reklam i znaków firmowych na terenie Słupskiego Domu Start’upów, o ile skonsultujesz to z nami wcześniej.
 9. Usługi wymienione w § 4 ust. 2 – 7 świadczymy dla Ciebie bezpłatnie.

§ 5
ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SŁUPSKI DOM START’UPÓW

 1. Jako zarządzający Słupskim Domem Start’upów, dysponujemy pomieszczeniami przeznaczonymi do rozwijania idei start’upów.
 2. Decyzja o przyjęciu Cię do Słupskiego Domu Start’upów podejmuje Menadżer.
 3. Do Słupskiego Domu Start’upów możesz przystąpić w dogodnym dla Ciebie czasie. Jeżeli się na to zdecydujesz, musisz przedłożyć nam następujące dokumenty:
  1. wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy,
  2. dokumenty założycielskie: wpis do Centralnej Ewidencji I informacji o Działalności Gospodarczej lub wypis z KRS (o ile posiada),
  3. oświadczenie o posiadaniu uregulowanych należności publiczno-prawnych i innych względem właściwego Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (jeśli masz zarejestrowaną działalność).

   Zastrzegamy sobie prawo do zażądania zaświadczeń potwierdzających w/w informacje.
 4. Przy wyborze osób/podmiotów korzystających ze wsparcia Słupskiego Domu Start’upów, pod uwagę bierzemy następujące elementy:
  1. posiadanie statusu mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa,
  2. posiadanie statusu organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność gospodarczą,
  3. data powstania przedsiębiorstwa,
  4. innowacyjność usługi/produktu.
 5. Nie przyjmiemy Cię do Słupskiego Domu Start’upów, jeżeli:
  1. prowadzisz działalność, zagrażającą środowisku naturalnemu, bądź też uciążliwą dla pozostałych użytkowników Słupskiego Domu Start’upów,
  2. prowadzisz działalność z naruszeniem obowiązujących przepisów prawnych,
  3. prowadzisz działalność sprzeczną z powszechnie przyjętymi normami obyczajowymi i etycznymi,
  4. działasz na szkodę Słupskiego Domu Start’upów lub jego użytkowników.
 6. Jeżeli Twój wniosek nie spełni kryterium i nie będziemy mogli przyjąć Cię do Słupskiego Domu Start’upów, zwrócimy Ci złożone dokumenty wraz z załącznikami. Jeżeli nie odbierzesz w/w dokumentów w ciągu miesiąca, dokonamy ich zniszczenia.
 7. Jako zarządzający Słupskim Domem Start’upów, mamy prawo wydać zalecenia dotyczące szczegółowych zasad porządkowych obowiązujących w obiekcie, regulujące m. in.:
  1. korzystanie z części wspólnych oraz sali szkoleniowej,
  2. eksploatację przestrzeni biurowej Słupskiego Domu Start’upów.

§ 6
ZASADY DOSTĘPNOŚCI POMIESZCZEŃ SŁUPSKIEGO DOMU START’UPÓW

 1. Słupski Dom Start’upów dostępny jest dla Ciebie:
  1. w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 7.00 do 17.00,
  2. we wtorki i czwartki w godzinach od 10.00 do 20.00.
 2. Jeżeli chcesz wziąć udział w doradztwie, nie musisz nam tego zgłaszać wcześniej. Wsparcie doradcze świadczone jest według ustalonych dyżurów. Harmonogram dyżurów doradców dostępny jest na naszej stronie www oraz udostępniony do wglądu w siedzibie Słupskiego Domu Start’upów.
 3. Jeżeli chcesz skorzystać ze wsparcia mentora, musisz się z nim wcześniej umówić. Usługa mentoringu świadczona jest według ustalonego harmonogramu, dostępnego na naszej stronie www i udostępnionego do wglądu w siedzibie Słupskiego domu Start’upów.
 4. Jeżeli będziesz nietrzeźwy, bądź też znajdziesz się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, nie zostaniesz wpuszczony na teren Słupskiego Domu Start’upów.
 5. Korzystając z infrastruktury Słupskiego Domu Start’upów, nie ponosisz kosztów eksploatacji pomieszczeń oraz opłat tytułem czynszu.
 6. Aby móc korzystać z przestrzeni biurowej w Słupskim Domu Start’upów, musisz podpisac z nami umowę udostępnienia powierzchni biurowej. Na jej podstawie protokolarnie przekażemy Ci pomieszczenie i sprzęt, będący przedmiotem umowy.
 7. Możemy prosić Cię o opuszczenie Słupskiego Domu Start’upów w przypadku, gdy:
  1. nie przestrzegasz umowy udostępnienia powierzchni biurowej, w szczególności gdy:
   • nie przestrzegasz Regulaminu, bądź postanowień umowy użyczenia,
   • prowadzisz działalność sprzeczną z obowiązującym prawem,
   • działasz na szkodę Słupskiego Domu Start’upów,
   • wykorzystujesz użyczone pomieszczenia niezgodnie z ich przeznaczeniem,
   • dokonujesz zmian w wyglądzie obiektu lub jego konstrukcji bez naszej wiedzy i zgody,
   • złożysz niezgodne z prawdą oświadczenie o posiadaniu uregulowanych należności publiczno-prawnych względem właściwego Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  2. umowa wygaśnie,
  3. umowa zostanie wypowiedziana przez Nas lub przez Ciebie.


§ 7
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI BENEFICJENTÓW

 1. Twoje uprawnienia:
  1. masz prawo do korzystania ze wsparcia Słupskiego Domu Start’upów nieodpłatnie, w szczególności z:
   • udziału w mentoringu – w wymiarze min. 20 godzin przez okres trwania projektu (łącznie dla wszystkich zainteresowanych),
   • doradztwie ksiegowo-prawnym - w wymiarze min. 20 godzin miesięcznie (łącznie dla wszystkich zainteresowanych),
   • doradztwie marketingowym - w wymiarze min. 20 godzin miesięcznie (łącznie dla wszystkich zainteresowanych),
   • doradztwie IT - w wymiarze min. 20 godzin miesięcznie (łącznie dla wszystkich zainteresowanych),
   • szkoleniach w wymiarze min. 5 szkoleń w okresie realizacji projektu,
   • usług animacyjnych i promocyjnych,
   • pomieszczeń i urządzeń biurowych przeznaczonych do ogólnego użytku,
   • ogólnodostępnych mediów (woda, energia elektryczna), z poszanowaniem zasad gospodarności
  2. masz prawo do umieszczenia reklamy i znaku firmowego, po uprzednim uzgodnieniu z Menedżerem.
 2. Twoje obowiązki:
  1. masz obowiązek przestrzegać Regulaminu oraz zapisów zawartej umowy na otrzymane wsparcie.
  2. możesz w każdej chwili zrezygnować z naszego wsparcia. Swoją rezygnację musisz nam złożyć na piśmie.
  3. masz obowiązek:
   • dbać o dobry stan pomieszczeń, z których korzysta,
   • utrzymywać porządek i czystość w użyczonych pomieszczeniach oraz pomieszczeniach użytku ogólnego,
   • przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych,
   • zgłaszać wszelkie zauważone usterki,
   • użytkować mienie z należytą starannością, zgodnie z przeznaczeniem,
   • zachować poufność o danych innych korzystających i ich działalności,
   • uprzatnąć i doprowadzić udostępnioną przestrzeń do stanu pierwotnego – za wyjątkiem zmian, które zostały pisemnie przez nas zaakceptowane, w przypadku opuszczenia Domu,
   • stosować się do zarządzeń i poleceń Słupskiego Domu Start’upów w sprawie funkcjonowania obiektu.
 3. Na terenie Słupskiego Domu Start’upów nie wolno Ci:
  1. zaśmiecać budynku,
  2. spożywać alkoholu,
  3. wynosić mienia,
  4. udostępniać kluczy osobom nieupoważnionym,
  5. odstępować udostępnionej powierzchni biurowej osobom nieuprawnionym,
  6. używać urządzeń wytwarzającym nadmierny hałas,
  7. używać elektrycznych urządzeń grzewczych bez naszej zgody,
  8. umieszczać w ciągach komunikacyjnych urządzeń i przedmiotów mogących utrudniać przemieszczanie się osób.


§ 8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SŁUPSKIEGO DOMU START’UPÓW WOBEC OSÓB TRZECICH

 1. Swoją działalność prowadzisz na własne rachunek i własne ryzyko.
 2. Nie jesteśmy Twoim wspólnikiem w prowadzonej działalności i nie ponosimy w stosunku do osób trzecich odpowiedzialności za Twoje działania lub zaniechania.
 3. Zobowiązujemy się dochować należytej staranności w zabezpieczeniu lokalu, jednak nie odpowiadamy za Twoje rzeczy pozostawione w biurze.
 4. Za uszkodzenia, zniszczenia mienia znajdującego się w Słupskim Domu Start’upów odpowiadasz Ty. Wartość powstałych strat ustalamy My. Za wyrządzoną szkodę ponosisz odpowiedzialność materialną, do wysokości tejże szkody.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdorazowa zmiana w niniejszym Regulaminie wymaga poinformowania Cię o tym fakcie.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie www oraz w siedzibie Słupskiego Domu Start’upów.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia
 4. W przypadku zmiany Regulaminu, masz prawo do rozwiązania umowy w ciągu 7 dni.
pliki do pobrania